Warunki użytkowania witryny

  • Znajdują się Państwo na stronie internetowej („Strona”) firmy ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o.. Wchodząc na Stronę, przeglądając ją i/lub korzystając z niej zgadzają się Państwo na bezwarunkowe przyjęcie poniższych zasad bez żadnych zmian wraz z obowiązującymi przepisami prawa („Zasady Korzystania ze Strony”). Akceptacja Zasad Korzystania ze Strony stanowi warunek korzystania z niej.
  • Prawa autorskie do wszelkich elementów ukazujących się lub wyświetlanych na niniejszej stronie, w tym, między innymi, do wykonywalnych programów, materiałów, obrazów i treści („Zawartość Strony”) ukazujących się lub wyświetlanych na niniejszej Stronie stanowią własność firmy ELESA+GANTER®, o ile nie przewidziano inaczej, i nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż przewidziane w niniejszych Zasadach Korzystania ze Strony. Zawartości Strony nie wolno kopiować, zmieniać, poprawiać, powielać, rozpowszechniać, pobierać, ponownie wykorzystywać, przekazywać na serwery osób trzecich ani wykorzystywać do tworzenia dzieł pochodnych bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy ELESA+GANTER. Jednakże pod warunkiem zachowania postanowień dotyczących znaków towarowych chronionych prawami autorskimi oraz praw majątkowych użytkownicy mogą pobierać Zawartość Strony wyłącznie w celu dokonania wyboru i zakupu produktów firmy ELESA+GANTER®. Nieuprawnione korzystanie z Zawartości Strony może stanowić naruszenie przepisów o prawach autorskich, znakach towarowych, przepisów dotyczących poufności i podawania informacji do wiadomości publicznej, jak również uregulowań i przepisów dotyczących łączności. ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. nie zapewnia ani nie oświadcza, że korzystanie z Zawartości Strony nie będzie stanowić naruszenia praw osób trzecich nie stanowiących własności i nie pozostających pod kontrolą firmy ELESA+GANTER Sp. z o.o.
  • Używane i wyświetlane na niniejszej Stronie znaki towarowe, logo oraz znaki usług („”Znaki Towarowe””), w tym między innymi „”ELESA+GANTER””®, „”ERGOSTYLE””® oraz „”ELESA+GANTER-CLAYTON””® stanowią zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe firmy ELESA+GANTER® oraz/lub innych podmiotów. Żadna z treści niniejszej Strony nie może być interpretowana jako przyznanie – na zasadzie pośredniej, w wyniku przeszkody prawnej lub w inny sposób – jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z któregokolwiek ze Znaków Towarowych wyświetlanych na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ELESA+GANTER® lub właściciela Znaku Towarowego, w zależności od przypadku. Użytkownicy powinni mieć na uwadze, że ELESA+GANTER® będzie z pełną surowością egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w zakresie obowiązującego prawa. ELESA+GANTER® zakazuje korzystania ze znaków „”ELESA®, ELESA+GANTER””®, „”ERGOSTYLE””®, „”ELESA-CLAYTON””® oraz innych znaków towarowych, logo, nazw, a także „hotlinków” do stron internetowych firmy ELESA+GANTER®, o ile nie zostały one utworzone za uprzednią pisemną zgodą firmy ELESA+GANTER.
  • Wszelkie informacje lub materiały zawarte w korespondencji prowadzonej z firmą ELESA+GANTER® i ELESA+GANTER Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób będą traktowane jako NIE NALEŻĄCE DO POUFNYCH ani PRAWNIE ZASTRZEŻONYCH i mogą być wykorzystywane w dowolnym celu, w tym powielania, ujawniania, przekazywania, publikowania oraz transmitowania przez firmę ELESA+GANTER Sp. z o.o. według jej uznania. Traktowanie informacji lub materiałów jako NIE NALEŻĄCYCH DO POUFNYCH ANI PRAWNIE ZASTRZEŻONYCH dotyczy również pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik stanowiących element wszelkiej korespondencji przesyłanej przez Państwa do firmy ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o., które może swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu, w tym również do opracowywania, wytwarzania i/lub wprowadzania produktów do obrotu.
  • Z naszej Strony wolno korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zakazuje się umieszczania na naszej Stronie lub przekazywania za jej pośrednictwem jakiegokolwiek rodzaju materiałów niezgodnych z prawem, których celem jest stosowanie groźby, zniesławienie, przekazanie treści obscenicznych, wywołanie skandalu, szykany, przekazanie treści pornograficznych, bluźnierczych, siejących nienawiść, materiałów nie akceptowanych ze względu na treści rasowe, etniczne lub inne, a także materiałów będących wyrazem lub zachęcających do zachowań, które można uznać za przestępstwo karne, powodujących pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej, w inny sposób naruszających jakiekolwiek przepisy prawa lub zawierających materiały naruszające prawa autorskie, prawa związane ze znakami towarowymi oraz inne prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim.
  • ELESA+GANTER POLSKA SP. Z O.O. NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ANI OŚWIADCZEŃ CO DO BŁĘDÓW LUB BRAKÓW W ZAWARTOŚCI STRONY, JEJ DOKŁADNOŚCI ANI CO DO BRAKU JAKICHKOLWIEK WIRUSÓW NA STRONIE LUB W ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIEJ PROGRAMACH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRONY.
  • ELESA+GANTER POLSKA SP. Z.O.O. W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE ANI WYNIKOWE (W TYM MIĘDZY INNYMI STRATY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKU LUB DOCHODÓW; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY, WSZELKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE PROGRAMÓW, KTÓRE MOŻNA POBIERAĆ, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYTANIA Z WŁASNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB PROGRAMÓW BĄDŹ ICH USZKODZENIE, PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DANYCH, PROGRAMÓW LUB SPRZĘTU) W WYNIKU WEJŚCIA NA STRONĘ, KORZYSTANIA Z JEJ ZAWARTOŚCI LUB PRZEGLĄDANIA JEJ. UŻYTKOWNIK POWINIEN MIEĆ NA UWADZE, ŻE W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE ISTNIEJĄ ZEZWOLENIA ANI OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZENIA DOMNIEMANYCH ZAPEWNIEŃ LUB OGRANICZEŃ W ZAKRESIE STRAT WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE KLAUZULE O WYŁĄCZENIU LUB OGRANICZENIU PRAW MOGĄ GO NIE DOTYCZYĆ.
  • W przypadku istnienia na niniejszej Stronie „hotlinków” umożliwiających dostęp do innych stron internetowych nie należących do firmy-ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. użytkownik powinien mieć na uwadze, że ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. nie sprawdza ani nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron. Użytkownik przyjmuje na siebie wyłączne ryzyko związane z korzystaniem ze stron internetowych za pośrednictwem „hotlinków”, a ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  • Firma ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w niniejszych Zasadach Korzystania ze Strony, aktualizując je. Wszelkie zmiany są wiążące dla użytkownika, który obowiązany jest do okresowego zapoznawania się z aktualną wersją Zasad Korzystania ze Strony.
  • Niniejsza strona stanowi własność i prowadzona jest przez firmę ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o.. Zarówno Zasady Korzystania ze Strony, jak i samo korzystanie z niej podlega prawu polskiemu oraz interpretacji zgodnej z tym prawem.

 

Ilustracja: 200 Degrees z Pixabay

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter:

Lubimy dzielić się… naszą wiedzą techniczną, nowościami produktowymi, nowinkami ze świata techniki i przemysłu, zaproszeniami na targi oraz specjalnymi rabatami.
Podziel się i Ty… swoim adresem mailowym, a raz na 4 tygodnie otrzymasz od nas elektroniczny „Magazyn dla Konstruktorów” przygotowany starannie przez naszych Doradców Technicznych.

Search Results Page
Polityka prywatności

Najnowsze artykuły

Menu